Theses 

Zaměstnanecké benefity ve vybraných zemích Evropské unie (EU) – Ing. Eva Myslivcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Eva Myslivcová

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity ve vybraných zemích Evropské unie (EU)

Emploee benefits in selected companies of European Union (EU)

Anotace: Abstrakt Práce se zabývá systémem zaměstnaneckých benefitů ve vybraných zemích EU. Teoreticko – metodologická část popisuje úvod do této problematiky, dále definuje a blíže specifikuje zaměstnanecké benefity. V aplikační části jsou představeny jednotlivé společnosti ČEZ v rámci EU (ČEZ Česká republika, ČEZ Polsko, ČEZ Bulharsko a ČEZ Rumunsko) včetně deskripce a analýzy jejich systémů zaměstnaneckých benefitů. Ve společnosti ČEZ ČR byl proveden dotazníkový průzkum, jehož výsledky jsou v této práci prezentovány. Otázky v dotazníku jsou zaměřené především na spokojenost s poskytovanými zaměstnaneckými benefity. Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat mechanismus fungování poskytovaných benefitů v uvedených zemích EU ČEZ a posoudit jejich vliv na chování a motivaci zaměstnanců. V závěru jsou shrnuty poznatky z teoretické i aplikační části této práce.

Abstract: Abstract The work deals with a system of employee benefits in selected EU countries. Theoretical - methodological section describes the introduction to this issue, further defines and clarifies employee benefits. The practical part presents individual companies within the EU CEZ (CEZ Czech Republic, Poland CEZ, CEZ Bulgaria and CEZ Romania), including a description and analysis of their employee benefits schemes. A questionnaire survey was conducted in the company CEZ CR, its results are presented in this thesis. The questionnaire mainly focused on satisfaction with the provided employee benefits. The aim of this work is to describe and analyze the operation mechanism of provided benefits in selected countries of EU CEZ through an assessment of their impact on employees´ behaviour and motivation. The conclusion summarizes the findings of the theoretical and the practical part of this work.

Klíčová slova: Klíčová slova Zaměstnanecké benefity (výhody), sociální politika, odměňování, motivace, zaměstnanec, zaměstnavatel. Keywords Emploee benefits, social policy, remuneration, motivation, emploee, employer.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz