Markéta Lajczyková

Disertační práce

Rozvoj metody hodnocení efektivnosti poskytovaných služeb v oblasti geologie za účelem neustálého zlepšování

Development of Methods for Evaluating the Effectiveness of Services in Geology for Continuous Improvement
Anotace:
Management většiny prosperujících firem si v dnešní době uvědomuje fakt, že kvalitu a efektivnost můžeme považovat za limitující faktory pro tzv. trvale udržitelný rozvoj samotné organizace. Problémy produktivity jsou ve většině případů spojeny s nedostatečnou kvalitou a efektivností. Kvalita a zlepšování efektivnosti je dnes požadováno organizacemi v mnohých dodavatelských a obchodních řetězcích, …více
Abstract:
Management of most prosperous companies are nowadays aware of the fact that quality and efficiency can be considered as limiting factors for the sustainable development of the organization. Productivity problems are related to the lack of quality and efficiency in most cases. Quality and efficiency improvement is now required by organizations in many supply and retail chains. This established further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: Kristina Zgodavová
  • Oponent: Jaroslav Nenadál, Tibor Ďurica, Alois Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava