Marek Foukal

Bakalářská práce

Měření svislosti věže zámku Tovačov

Measurement of Verticality of the Tovačov Castle Tower
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá měřením svislosti věže zámku Tovačov. V úvodní části bakalářské práce je popsána lokalita řešeného území a historie zámeckého komplexu Tovačov. V teoretické části je popsán návrh použité metody měření a geodetického vybavení. V praktické části je popsána rekognoskace a samotné měření svislosti zámecké věže Tovačov. Závěrečná část je věnovaná číselným vyhodnocením …více
Abstract:
The bachelor thesis is a measurement of the verticalness of the tovačov castle tower. In the introductory part of the bachelor thesis is described the location of the solved territory and the history of the tovačov castle complex. The theoretical part describes the design of the measurement method used and the geodetic equipment used. In the practical part is described recognoskation and the actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Rostislav Dandoš
  • Oponent: Kateřina Prokešová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava