Mgr. Katarína Bányiová, Ph.D.

Disertační práce

Přestup chemických látek přes biologické membrány a jeho vliv na interní expozici a rizika u člověka

Permeation of chemical compounds through biological membranes and its impact on the internal human exposure and risks
Anotace:
Předložená dizertační práce si dává za cíl hodnocení dermální absorpce vybraných environmentálních polutantů, u kterých byla sledována významná expozice s potenciálem škodlivého působení na zdraví člověka. Konkrétně se jedná o pesticidy, organické UV filtry v přípravcích osobní péče, bromované zpomalovače hoření a perzistentní organické polutanty (POPs). Toxikokinetické parametry těchto látek jsou …více
Anotace:
ého i receptorového média. Tento nový přístup umožňuje realističtější modelování dermální expozice u látek s nízkou rozpustností ve vodných roztocích. Poslední, pátá studie, je příkladem využití toxikokinetického modelování pro hodnocení rizik u člověka. V této studii byl hodnocen příjem POPs dietární expozicí na základě biomonitoringových dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) s využitím toxikokinetického …více
Abstract:
This dissertation thesis aims to assess the dermal absorption of selected environmental pollutants to which there is significant human exposure and potential deleterious effects. For these compounds, specifically current use pesticides, organic UV filters in personal care products, brominated flame retardants and legacy persistent organic pollutants (POPs), the information on the dermal absorption …více
Abstract:
sk assessment by linking the external exposure data with the biomonitoring data using toxicokinetic modelling. The obtained data from all these studies can be further used in the models for exposure and risks assessment of these compounds. The methodological approaches used in this study can be applied (with modifications, if needed) for other environmental pollutants. The methods for the dermal absorption …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta