Marcela Smejkalová

Bachelor's thesis

Vliv intenzity umělého osvětlení reflektorů na průběh fyziologických funkcí operátorů harvestorů a forwarderů

Influence of artificial light intensity on the course of physiological functions of harvester and forwarder operators
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo změřit a vyhodnotit míru intenzity osvětlení u reflektorů jednotlivých strojů. Dále bylo zjišťováno, do jaké míry má intenzita osvětlení vliv na fyziologické funkce a jejich průběh. Teoretická část práce se zabývá poznatky a fakty získané studiem odborné literatury. Praktická část spočívá v měření fyziologických funkcí aparaturou Biofeedback 2000 x-pert. Touto aparaturou …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was measuring and assessing the level of light intensity at the spotlights of individual machines. It was also examined to what extent the light intensity has effect on physiological functions and their progress. The theoretical part of the thesis deals with the knowledge and facts gained from the study of professional literature. The practical part is to measure the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta