Jana Krtková

Bakalářská práce

Obec - územně samosprávný celek, se srovnáním 5. tis. města v ČR a SRN

Municipalities and Comparison of Cities With Five-Thousand Citizens in Czech republic and Germany
Anotace:
V předložené bakalářské práci je popsáno obecní zřízení v 5 tis. obci Osek a je srovnáváno se stejně velkou družební obcí v SRN Lengelfeldem. V první části je popsán historický vývoj místní správy v Čechách a statistické údaje týkající se obcí. Další kapitoly práce seznamují s typy obcí a orgány obcí, věnují se vzdělávání úředníků, volbám do zastupitelstev obcí a hospodaření obcí. Na závěr je srovnáno …více
Abstract:
The presented bachelor's thesis describes municipal structure of the town of Osek (5 thousands inhabitants) and compares it with the town ofLengelfeld of the same size in the Federal Republic of Germany. First partdescribes historical development of local government and municipalstatistical information of the Czech Republic. Next chapters introduce typesof municipalities and their authorities, clerk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Milada Štefková
  • Oponent: Miroslav Ort

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava