Pavel Zeman

Diplomová práce

Bioakumulace nanočástic oxidů kovů v mechorostech

Bioaccumulation of metal oxide nanoparticles in bryophytes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá bioakumulací oxidů kovů v mechorostech. V teoretické části byla shrnuta problematika nanočástic a biomonitoringu. V experimentální části byly použity dva druhy mechorostů – Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi, které byly vystaveny suspenzím nanočástic ZnO o známých koncentracích po dobu od 1 do 8 týdnů. K zjištění obsahu Zn v mechorostech byla použita metoda atomové …více
Abstract:
This thesis deals with bioaccumulation of metal oxides in bryophytes. In the theoretical part, issues of nanoparticles and biomonitoring were summarized. In the experimental part, two species of bryophytes – Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi were used. These species were exposed to suspensions of ZnO nanoparticles with known concentrations for 1 to 8 weeks. In order to establish the content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Oldřich Motyka
  • Oponent: Lucie Neuwirthová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství