Michal Labudek

Bakalářská práce

Zabezpečení policejní cely prostředky technické ochrany

Securing a Police Cell Using Technical Protection Means
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zabezpečení policejní cely z pohledu zamezení útěku osoby umístěné v policejní cele a zamezení jejího sebepoškození či poškození zařízení cely. V úvodní části bakalářské práce je popsáno zabezpečení policejní cely z obecného hlediska, kdy následuje popis současného stavu zabezpečení policejní cely Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 a vyhodnocení jeho …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the security police cell in terms of preventing escape of person placed in police cell and prevent it from harming the cell or damage equipment of cell. In the introductory part of the bachelor thesis describes the security police cells in general terms, the following description of the current security status of police cell, District police station Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava