Lukáš Podhrázský

Diplomová práce

Geotechnická problematika výsypky Slatinice a návrh doplňujícího monitoringu pro zajištění stability budoucích konečných svahů lomu Vršany

Geotechnical Problems of the Slatinice Damp and Proposal of Monitoring the Final Slopes
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na geotechnický monitoring výsypky Slatinice a návrh doplňujícího monitoringu. Práce obsahuje stručné vymezení a geologii zájmového území, historii báňské činnosti na území výsypky Slatinice. Hlavním tématem práce je však zmapování monitorovací sítě daného území a analýza výsledků. Druhým stěžejním tématem práce je návrh doplňujícího geotechnického monitoringu (nových inklinometrických …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the geotechnical monitoring of the Slatinice dump and proposal for additional monitoring. The thesis contains brief delimitation and geology of the area of interest, history of mining activity in the territory of the Slatinice dump. However, the main topic of the thesis is mapping of the monitoring network of the territory and analysis of results. The second core theme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Michal Kvarda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava