Blanka AXMANOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Loučky

Selected fluvial Landforms in the Loučka Drainage basin.
Anotace:
Bakalářská práce podává geomorfologickou charakteristiku povodí Loučky se zaměřením na fluviální tvary reliéfu. Dynamika fluviálních procesů byla vyhodnocena na základě vlastního terénního mapování, které probíhalo po celém úseku vodního toku. Provedena byla rešerše odborné a regionální literatury, která se stala základem k vypracování fyzicko-geografické charakteristiky povodí. Také byly popsány antropogenní …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the geomorphologic characteristics of the river Loučky. The main focus is on the fluvial forms of the relief. The dynamics of the fluvial processes was evaluated based on the field mapping that covered the whole water course. Was performed research expertise and regional literature, which became the basis for the development of physiographic characteristics of the basin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013
Zveřejnit od: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AXMANOVÁ, Blanka. Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Loučky. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta