Vojtěch Machalla

Master's thesis

Návrh hemisféry pro měření hladiny akustického výkonu dle ISO 3745

Development of the Hemisphere for Measuring of Sound Power Level According to ISO 3745
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá návrhem speciálního zařízení pro měření akustického výkonu, tzv. hemisféry dle normy ČSN ISO 3745. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretickém rozboru je vysvětlena základní terminologie z oblasti šíření zvuku. Postupně tato kapitola dále směřuje k podstatě měření hluku a následnému určení akustického výkonu, který vyzařuje zdroj hluku. V dalším bodě osnovy …viac
Abstract:
This master thesis deals with a design of a special device for measuring sound power level according to ISO 3745. This special device is called a hemisphere. This thesis was divided into several parts. The theoretical part explains a basic terminology of sound propagation. This chapter continues to the essence of measuring noise and subsequent determination of the sound power that generates of source …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: Michal Weisz
  • Oponent: Jan Szweda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / odbor:
Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika