Bc. Kateřina Menšíková

Bachelor's thesis

Dlouhodobé indikátory výkonnosti programu screeningu karcinomu prsu

Long-term performance indicators of breast cancer screening programme
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na faktory ovlivňující opakovanou účast v programu screeningu karcinomu prsu. V teoretické části byl objasněn pojem screening a mamografický screening, dále zde byly zahrnuty informace o sběru dat, validitě screeningových testů, indikátorech kvality programu a také informace o faktorech, které mohou ovlivňovat opakovanou účast žen v tomto programu. V rámci praktické …more
Abstract:
This bachelor thesis aims at the factors influencing the repeated participation in a breast cancer screening program. The theoretical part clarified the concept of screening and mammographic screening, it also included information on data collection, validity of screening tests, indicators of program quality, and also information on factors that may affect the repeated participation of women in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2020
  • Supervisor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Mathematical Biology

Theses on a related topic