Theses 

Základní znalosti hasiče v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce – Eliška Julie VACKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eliška Julie VACKOVÁ

Bakalářská práce

Základní znalosti hasiče v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Basic knowledge of firefighters in the unit voluntary municipal fire brigade

Anotace: Ve své bakalářské práci "Základní znalosti hasiče v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce" jsem se zabývala úrovní odborných znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Za účelem provedení hodnocení úrovně odborných znalostí byly jako reprezentativní vzorek vybrány tři jednotky sboru dobrovolných hasičů, které se podrobily ověření odborných znalostí formou písemného testu. Všechny vybrané a testované jednotky náleží do územního odboru Mladá Boleslav a jedná se o jednotky požární ochrany kategorie III. Na základě provedeného testování bylo po vyhodnocení testů zjištěno, že úroveň odborných znalostí členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí je nedostatečná. Hodnocení "prospěl" dosáhlo pouze 30 % testovaných členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Vzhledem k neuspokojivému výsledku testování a tedy nízké úrovni odborných znalostí členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí je navržena úprava Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. Cílem navrhovaných úprav je zefektivnění provádění odborné přípravy a tím zvýšení úrovně odborných znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. V teoretické části práce je uvedena historie odborné způsobilosti a provádění odborné přípravy, je popsána odborná příprava členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a její právní úprava. Dále je popsán rozdíl mezi základní a pravidelnou odbornou přípravou včetně jejich řešení a zaměření. Je popsána také odborná příprava velitelů a strojníků a specializační kurzy pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Na závěr teoretické části je popsána fyzická příprava členů a provádění prověřovacích a taktických cvičení.

Abstract: In my Bachelor Thesis "Basic knowledge of the firefighter in the unit of the voluntary fire brigade of the municipality" I dealt with the level of professional knowledge of members of the units of volunteer municipal fire brigades. To evaluate the level of expertise, three units of volunteer fire brigade were selected as a representative sample and subjected to the verification of their expertise in the form of a written test. All selected and tested units belong to the Mlada Boleslav Territorial Department and these are Category III Fire Units. On the basis of the tests carried out, after the evaluation of the tests, it was found that the level of expertise of the members of the voluntary municipal fire brigade units was insufficient. Only 30% of the members of the volunteer fire brigade units of the municipalities tested were "successful". Due to the unsatisfactory result of the testing and therefore the low level of expertise of the members of the municipal volunteer fire brigade units, it is proposed to amend the Guideline of the General Director of the Fire Brigade of the Czech Republic No. 3/2014 on the training and professional competence of members of Volunteer Fire Brigade of the municipality and Volunteer Fire Service of company. Units. The aim of the proposed modifications is to make the training more effective and thus to increase the level of expertise of members of the municipal volunteer church corps units. The theoretical part describes the history of professional competence and the implementation of training, the training of members of the Volunteer Municipal Firefighters' Units and its legal regulation. The difference between basic and regular training, including their solution and focus, is described. It also describes the training of commanders and engineers and specialized courses for members of the Volunteer Fire Brigade units of municipalities. At the end of the theoretical part is described the physical preparation of members and performing verification and tactical exercises.

Klíčová slova: Požární ochrana, hasič, jednotka požární ochrany, základní odborná příprava, pravidelná odborná příprava, velitel jednotky, normy znalostí hasičů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Karda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50989 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VACKOVÁ, Eliška Julie. Základní znalosti hasiče v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz