Theses 

Analýza vlivu nesplnění základních předpokladů na vyhodnocování statistických vlastnosti systému měření – Michal Ptáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality

Michal Ptáček

Diplomová práce

Analýza vlivu nesplnění základních předpokladů na vyhodnocování statistických vlastnosti systému měření

Analysis of the Influence of Non-compliance with the Basic Assumptions on the Evaluation of Statistical Properties of the Measurement System

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce je provedení analýzy, jakým způsobem jsou ovlivněny finální výstupy z GRR studie při nedodržení základních předpokladů týkajících se zejména analýzy rozptylu. Teoretická část se zabývá současnými poznatky vztahujících se k analýze systému měření. Velká pozornost je věnována metodice MSA, resp. technikám vyhodnocování kombinované opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Praktická část se zabývá problematikou nesplnění základních předpokladů a jejich důsledků na analyzovaný systém. Závěr této práce je věnován shrnutí dosažených výsledků a obohacení oblasti analýzy systému měření o patřičná doporučení.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to analyse how the final outputs from the GRR study are affect by failure to observe the basic assumptions concerning the analysis of variance. The theoretical part deals with current knowledge related to the analysis of the measurement system. Turn one’s attention to the MSA methodology, respectively. techniques for evaluating combined repeatability and reproducibility. The practical part deals with the problem of fall short of basic assumptions and their consequences on the analysed system. The conclusion of this diploma thesis is devoted to summarizing the achieved results and enriching the field of measurement system analysis by appropriate recommendations.

Klíčová slova: Měření, analýza, systém, MSA, ANOVA.

Keywords: Measurement, analysis, system, MSA, ANOVA.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Pavlína Mikulová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz