Theses 

Zodpovedné správanie vybranej bankovej inštitúcie – Bc. Ivana Vernárska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Bc. Ivana Vernárska

Bakalářská práce

Zodpovedné správanie vybranej bankovej inštitúcie

Responsible behavior of selected banking institution

Abstract: The bechelor work deals with social responsibility and it's usage in selected banking institution. The aim of this work is theoretical definition of socially responsible behavior and to examine it in terms of selected banking institutions in relation to selected stakeholders. The teoretical deals of the thesis is devoted to the definition of social responsibility and it's important application. The analytical part focuses mainly analyze the use of corporate responsibility in the VUB bank, a.s., in relation to clients, employees, shareholders, suppliers, environment and community; the Foundation's activites and, finally, the use of bank's internal regulations. The third deals provides suggestions and recovery responsible business that it performs banking institution and it's benefits.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá spoločenskou zodpovednosťou a jej používaním vo vybranej bankovej inštitúcii. Cieľom tejto práce je teoretický vymedziť spoločensky zodpovedné správanie a preskúmať ho v podmienkach vybranej bankovej inštitúcie vo vzťahu k vybraným zainteresovaným subjektom. Teoretická časť bakalárskej práce sa venuje definovaniu spoločenskej zodpovednosti, prínosom jej aplikácie. Analytická časť sa venuje predovšetkým analýze využívania spoločensky zodpovedného podnikania vo VÚB banke, a.s., vo vzťahu ku klientom, zamestnancom, akcionárom, dodávateľom, životnému prostrediu a komunite; aktivitám Nadácie a v neposlednom rade využívaniu interných predpisov bankou. Tretia časť prináša návrhy a zhodnotenia zodpovedného podnikania, ktoré vykonáva banková inštitúcia a jeho prínosy

Klíčová slova: Kľúčové slová, spoločensky zodpovedné podnikanie, interné predpisy banky, aktivity Nadácie VÚB, zainteresované subjekty zodpovedného podnikania. Key words, corporate social responsibility, internal bank regulations, Foundation VUB's activities, stakeholders of responsible business

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:22, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz