Šárka Flodrová

Disertační práce

Možnosti energetického využití kompostu z domácích kuchyňských bioodpadů

Possibilities of energy utilization of compost from household‘s kitchen bio waste
Anotace:
Disertační práce pojednává o perspektivách energetického využití domácích kuchyňských bioodpadů přinášející podrobný přehled současného stavu problematiky a řešení s ohledem na minimalizaci skládkování. Doktorská práce je zaměřená na využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů pocházejících z domácností, identifikaci nežádoucích vstupních složek, které mohou ovlivnit energetické využití. V …více
Abstract:
The dissertation discusses the prospects of energy use of domestic kitchen bio waste, bringing a detailed overview of the current state of the issue and solutions with regard to minimise landfilling. In the doctoral thesis, I focused on the use of biodegradable municipal waste coming from households, I identified undesirable input components that may influence energy use. In the context of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Juraj Ladomerský, Bohumír Čech, Emília Hroncová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení