Theses 

Rizikové chování studentů středních škol - závislostní chování v kontextu rodiny – Kristýna RYKROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Kristýna RYKROVÁ

Bachelor's thesis

Rizikové chování studentů středních škol - závislostní chování v kontextu rodiny

Risk behavior of students of secundary school - addictional behavior in the context of the family

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá problematikou užívání návykových látek u studentů středních škol. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje obecné informace o rizikovém a závislostním chování, faktorech vzniku závislosti, druzích a fázích drogové závislosti. Dále se zaměřuje na dělení drog a jejich charakteristiku. Třetí kapitola se zabývá rodinou a možností prevence v rodině. Čtvrtá kapitola popisuje studii ESPAD, se kterou v praktické části porovnáváme výsledky. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, zaměřeného především na četnost užívání návykových látek u středoškolské mládeže.

Abstract: This bachelor thesis is focused on use of the addictive substaces by the secondary school students. This thesis is devided into the theoretical and the practical part. The theoretical part consists of the general information about the risk and addictitive behaviours, the faktors of the origin of addiction, types and phases of the drug addiction. This part deals with sorting and characteristics of drugs. The third part is focused on the family and the prevention options in the family. The fourth part describes the ESPAD study and we compare its results in the practical part. The practical part introduces results of the survey, which was focused primarly on the frequency of the use of the addictive substances by the secondary school students.

Kľúčové slová: Rizikové chování, drogová závislost, drogy, prevence, rodina, mládež

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=226284 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RYKROVÁ, Kristýna. Rizikové chování studentů středních škol - závislostní chování v kontextu rodiny. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 03:13, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz