Bc. Petr Doležal

Bakalářská práce

Myšlenkový posun od romantismu k pozitivismu v Nietzscheho filosofii

Intellectual shift from romanticism to positivism in Nietzsches philosophy
Anotace:
V roce 1873 dopsal Nietzsche svou esej O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Vyjádřil v ní svůj postoj k jazyku, k objektivní pravdě, k možnosti poznání a k přístupu člověka k vědě a umění. Tato práce se zaměřuje na epistemická témata eseje, pokouší se osvětlit jejich filosofický základ, přistup autora a zdůvodnit jeho počáteční skeptickou pozici. Hlavním jejím cílem je popis cesty, kterou musel …více
Abstract:
In 1873, Nietzsche wrote his essay On Truth and Lies in a Nonmoral Sense. He expressed his attitude to language, to objective truth, to the possibility of knowledge, and to man's approach to science and art. This work focuses on the epistemic themes of essay, attempts to elucidate their philosophical basis, the author's approach and to justify his initial sceptic position. The main aim of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta