Adriana Mertová

Bakalářská práce

Skalní lezení Olomouckého kraje pohledem horolezce a geologa

Rock Climbing in Olomouc Region - from the Perspective of Geologist and Climber
Anotace:
Tématem bakalářské práce je skalní lezení Olomouckého krajem pohledem horolezce a geologa. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám stručnou historií skalního lezení na území České republiky, charakteristikou skálolezce a jeho vybavením a poslední teoretická část je věnována geologické a geomorfologické charakteristice skálních terénu. V praktické části se …více
Abstract:
The theme of work is rock climbing Olomouc Region glance climber and geologist. The work is divided into theoretical and practical parts. In theoretical part Im dealing with a brief history of rock climbing in the Czech Republic, the characteristic of climber and his equipment and latest theoretical part is devoted to geological and geomorphological characteristics of the rocky terrain. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Mališ
  • Oponent: Lenka Petrušková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava