Lukáš Duda

Bachelor's thesis

Vyhodnocení pracovních rizik při automatickém měření hutních výrobků

Evaluation of occupational hazards for automatic measurement of metallurgical products
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit rizika při automatickém měření hutních výrobků v hale V 26 ve vybrané firmě a navrhnout opatření k odstranění, či eliminaci pracovních rizik.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze and evaluate the risks in the automatic measurement of metallurgical products in Hall 26 in the selected company and to suggest measures to remove or eliminate occupational risks.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Lenka Kissiková
  • Reader: Romana Bláhová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava