Jozef Krištan

Diplomová práce

Užívateľské testovanie univerzitných webových stránok

User Testing of the University Website
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je prostredníctvom užívateľského testovania nájsť nedostatky na stránkach univerzitného webu a navrhnúť opatrenia ktoré by tieto chyby odstránili. V teoretickej časti sú definované pojmy, popísaná metodika výskumu a prostredie univerzity. V praktickej časti sú skúmané postupy používateľov pri riešení konkrétnych úloh. Na základe chýb ktoré boli počas testovania na webe …více
Abstract:
The aim of my final thesis is to find errors on the webpages of the Banská University based on user´s testing and therefore suggest steps towards the removal of these errors. Terminology, the describtion of research methodology and the environment of the University is defined in the theoretical part. In the practical section, user´s patterns of solving particular tasks are examined.On the basis of …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Kateřina Glišić

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Práce na příbuzné téma