Theses 

Projekt vzdělávání zaměstnanců ve vybrané zdravotnické organizaci – Bc. Martina Hajdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Hajdová

Diplomová práce

Projekt vzdělávání zaměstnanců ve vybrané zdravotnické organizaci

The Project of Education Employees in Selected Medical Facility

Anotace: Diplomová práce se zabývá možnostmi zvýšení efektivity systému vzdělávání ve zdravotnické organizaci. Teoretická část diplomové práce je rozdělena na čtyři tematické oblasti. První část vymezuje lidské zdroje, jejich význam pro organizaci, včetně vývojových koncepcí personálního řízení. Druhá část se zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, popisuje jednotlivé etapy systematického vzdělávání. Třetí část specifikuje vzdělávání ve zdravotnictví, jeho způsoby. Zahrnuje legislativní vymezení a možnosti financování. Čtvrtá část je zaměřena na tvorbu projektu. Popisuje význam projektového řízení, včetně životního cyklu projektu. Praktická část popisuje a analyzuje současný stav systému vzdělávání v nemocnici a na základě analýzy navrhuje projekt zlepšení systému vzdělávání v nemocnici.

Abstract: The diploma thesis deals with the possibilities of increasing the effectiveness of the education system in the healthcare organization. The theoretical part of this thesis is divided into four thematic areas. The first part defines human resources, their importance for the organization, including development concepts of personnel management. The second part deals with education and development of employees, describes individual stages of systematic education. The third part specifies health education and its ways. This part includes legislative definitions and funding options. The fourth part is focused on a project creation. It describes the importance of project management, including the project life cycle. The practical part describes and analyzes the current status of the hospital education system and proposes a project to improve this system based on the analysis.

Klíčová slova: lidské zdroje, vzdělávání, zdravotnictví, strategické řízení, nemocnice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51991 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Hajdová, Martina. Projekt vzdělávání zaměstnanců ve vybrané zdravotnické organizaci. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:19, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz