Monika BERANOVÁ

Bachelor's thesis

Konvent augustiniánů-eremitů v Mnichově-Pivoni v době předhusitské a jeho pozemková držba. K dějinám středověkého osídlení v oblasti Českého lesa

The Friary of Augustinians-eremits in Mnichov-Pivoň in the prehussitic Era and his Land possesion.To the mediaeval settlement in the Region of Český les
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá počátky augustiniánského kláštera v Mnichově-Pivoni. Na základě porovnání půdorysů držených obcí na mapě Stabilního katastru se získanými informacemi z pramenné základny, se práce snaží o přehlednou rekonstrukci držby nemovitého majetku v době předhusitské. Součástí práce jsou také dějiny středověkého osídlení v oblasti povodí horního toku Radbuzy.
Abstract:
The bachelor thesis studies the beginnings of the Augustinian monastery in Mnichov-Pivon. It aims to reconstruct the monastery possessions in pre-Hussite era by comparison of ground plans of individual sites and by studying written sources. It also comprises the history of medieval settlements along the upper reaches of the Radbuza river.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERANOVÁ, Monika. Konvent augustiniánů-eremitů v Mnichově-Pivoni v době předhusitské a jeho pozemková držba. K dějinám středověkého osídlení v oblasti Českého lesa. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta