Bc. Petr Vodička

Bachelor's thesis

Analýza prostorových vzorů velkých prostorových dat (Big Spatial Data)

Analysis of spatial patterns in Big Spatial Data
Anotácia:
Tato práce se zabývá možnostmi analýzy časových a prostorových vzorů ve velkých datových sadách. Jsou představeny základní koncepty a metody prostorové analýzy a vysvětlena problematika fenoménu Big Data. Hlavním cílem bylo navrhnout metodu hodnocení časo-prostorového rozložení meteorologického a hydrologického sucha a ověřit ji nad daty z české části povodí Dunaje z roku 2018, získanými v rámci projektu …viac
Abstract:
This thesis deals with the potential of analysis of temporal and spatial patterns in big datasets. Basic concepts and methods of spatial analysis are introduced and the issue of the Big Data phenomenon is explained. The principal aim was to propose a method to evaluate the spatio-temporal distribution of meteorological and hydrological drought and test the method over data from the Czech part of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics