Michaela Cabáková

Diplomová práce

Analýza vlivu skládky komunálního odpadu na obsah těžkých kovů v životním prostředí oblasti Vřesina

Analyse of influence of municipal waste dump on heavy metals contents on environment in Vřesina area
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu skládky komunálního odpadu na životní prostředí oblasti Vřesina. Práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje popisu lokality, kde vznikla v minulosti nezabezpečená skládka komunálního odpadu. Dále popisuje vlastnosti analyzovaných těžkých kovů a jejich negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Druhá část práce je zaměřena na analýzu …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the impact of landfill municipal waste on the environment of Vresina area. The thesis consists of two parts. The first part describes locations where it originated in the past municipal landfill waste. It also describes characteristics of the analyzed heavy metals and their negative impact on the environment and health man. The second part is focused on content analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Radek Kaňok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava