Zuzana LÍBALOVÁ

Bachelor's thesis

Polymorfismus genů ABC transportérů ve vztahu k onemocnění kolorektálním karcinomem

Polymorphism of genes ABC transporters in relation to colorectal cancer disease
Abstract:
Cílem této práce bylo zjistit potenciální vliv mutace genu CFTR, člena rodiny ABC transportérů, na patogenezi kolorektálního karcinomu. V teoretické části je nejprve popsána patogeneze nádorového onemocnění, další kapitola je věnována kolorektálnímu karcinomu, jeho patogenezi, diagnostice, klinickému průběhu a léčbě. Dále je popsána stavba a funkce ABC transportérů, zvláštní kapitola je věnována genu …more
Abstract:
The purpose of this work was to investigate the potential impact of mutation of the CFTR gene, a member of ABC transporters, on the pathogenesis of colorectal cancer. At the begining of the theoretical part, the pathogenesis of cancer is described. The next chapter deals with colorectal carcinoma, its pathogenesis, diagnosis, clinical course and treatment. Then the ABC transporter's structure and function …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LÍBALOVÁ, Zuzana. Polymorfismus genů ABC transportérů ve vztahu k onemocnění kolorektálním karcinomem. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Medical laboratory technicial

Theses on a related topic