Bc. Luděk Kratochvíl

Bakalářská práce

Prodej nemovitých věcí v exekučním řízení

The Sale of Immovable Property in the Executory Proceedings
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce má za úkol popsat, kriticky analyzovat, zhodnotit současnou právní úpravu a aplikační a interpretační problémy prodeje nemovité věci, jakožto jeden z možných způsobů provedení exekuce. Práce je zaměřená na změny občanského soudního řádu provedené zákonem 396/2012 Sb., například zavedení institutu předražku, odlišnou úpravu stanovení nejnižšího podání v opakovaných dražbách …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe, critically analyze, evaluate current legislation (legal regulation) and application and interpretative problems of immovable property sale as one of possible ways of enforcement. The thesis is focused on changes in the Code of Civil Procedure implemented by Act 396/2012 Coll., For example the introduction of the institute of overpriced, different arrangements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Kornel, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma