Jan Lipovský

Master's thesis

Zefektivnění logistických toků výrobní linky

Efficiency Improvement of Logistics Flows within Production Line
Anotácia:
Diplomová práce s názvem „Zefektivnění logistických toků výrobní linky“ se ve své teoretické části věnuje problematice logistiky výroby a metod pro analýzu a zlepšování logistických toků. Dochází zde k vymezení pojmů štíhlého podniku, nástrojů štíhlé výroby, metody zavádění změn DMAIC či metody mapování toku hodnot VSM. Praktická část této práce byla řešena ve společnosti DURA Automotive Systems s …viac
Abstract:
In its theoretical part, the thesis titled "Efficiency Improvement of Logistics Flows within Production Line" deals with problems of production logistics and methods for analysis and improvement of logistics flows. The terms “lean enterprise”, “lean manufacturing tools”, “method of implementation of DMAIC changes” and “method of Value Stream Mapping (VSM)” are defined. The practical part of this work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedúci: Radim Lenort
  • Oponent: Pavel Wicher

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava