Lenka Tomšovská

Bakalářská práce

Měření spokojenosti klientů s léčebnými lázněmi

Customer Satisfaction Measurement with Health Spa Resort
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat spokojenost návštěvníků Lázní Bludov, které se nachází u města Šumperk a navrhnout jeho následné možné zlepšení. Výsledkem návrhu by měla být úprava těch marketingových nástrojů, které jsou v dnešní době neefektivní.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyze the satisfaction of visitors of the Bludov Spa which is located close to Šumperk and to suggest its possible improvement. The result of the proposal should be an adjusting these marketing tools which are not effective nowadays.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
  • Vedoucí: Miluše Hluchníková
  • Oponent: Jana Ostrožná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Práce na příbuzné téma