• 1.Jaké jsou možnosti stažení protokolu o nalezených podobnostech? (globální vyhledávání)
  Máte dvě možnosti, jak získat protokol o nalezených podobnostech ve všech pracech vaší školy/fakulty – manuální a automatická.

  Manuální: Po vyhledání podobností v aplikaci globálního vyhledávání:

  Theses.cz Plagiáty Globální vyhledávání
  si tyto informace můžete stáhnout v PDF protokolu nebo XML záznamu.

  Automatické: Informace o globálním vyhledávání můžete stahovat ze systému také automaticky. Nejprve je nutné si vytvořit neosobní účet, pomocí kterého budete přistupovat k aplikaci. Neosobní účet může vytvořit pouze osoba s právem „th_data_manager“. Tato osoba bude za tento účet nadále zodpovědná.

  Informace můžete poté stáhnout pomocí skriptu v aplikaci

  Theses.cz Plagiáty Globální vyhledávání
  Skript má jako povinný parametr "fak", takže je třeba upřesnit, na které škole/fakultě chcete globální vyhledávání provést.

  Příklad použití:
  curl -u 200425:ti54as234la "https://theses.cz/auth/dok/plag_th_glob_vyhledat.pl"
  Další možné parametry:
  from - jen práce do uvedeného data (ve formátu 'DD MM YYYY' nebo 'YYYY-MM-DD')
  proc - jen podrobnosti, které mají minimálně danou percentuální shodu (0-100)
  vel - jen soubory, které mají minimálně daný počet znaků (např. 40 000).

  ist2 - ignorovat soubory závěrečných prací na adresách majících shodné dvě nejvyšší složky (/id/yyyyyy/)
  ijpl - ignorovat dvojice souborů, které byly ručně označeny, že jsou plagiáty
  inpl - ignorovat dvojice souborů, které byly ručně označeny, že nejsou plagiáty
  ukpl - omezit na soubory, které byly ručně označeny, že jsou plagiáty

  pdf - místo XML záznamu dostanete PDF protokol

  Příklad:
  curl -u 200425:ti54as234la "https://theses.cz/auth/dok/plag_th_glob_vyhledat.pl?fak=S1433&from=2009-01-01&proc=40&vel=40000&ist2=1&ijpl=1&inpl=1&pdf=1"
  Dostanete pdf protokol o podobnostech na škole/fakultě S1433 (Masarykova Univerzita/Fakulta Informatiky), omezených na práce vložené po 1. 1. 2009 s minimálně 40% mírou shody. Porovnávané dokumenty budou mít velikost minimálně 40 000 znaků a nebyly označeny, zda jsou nebo nejsou plagiáty, nebo
  curl -u 200425:ti54as234la -F from="01 01 2010" -F fak=S1433 -F vel=40000 -F proc=40 -F ist2=1 https://theses.cz/auth/dok/plag_th_glob_vyhledat.pl
  Protokol ve formátu XML.

 • 2.Jak zjistím celkovou podobnost daného dokumentu?
  Po zjištění podobnosti u vybrané práce je v xml dokumentu uveden i prvek plg:doc_hash, který jednoznačně identifikuje soubor v Theses.

  Pro zjištění celkové podobnosti lze použít odkaz: https://theses.cz/auth/podob/XXX/?all;xml

  Celkové procento je v prvku plg:fullscore, všechny podobné pasáže pak v prvku plg:common.

  Pro výstup ve formátu PDF stačí v odkazu nahradit atribut xml atributem pdf.

 • 3.Jak zjistím podobnost mezi vybranými soubory?
  Pro zobrazení podobností ve vzorovém dokumentu 00000 s dokumenty 11111 a 22222 lze použít odkaz: https://theses.cz/auth/podob/00000/11111/22222/, kde první identifikátor je vzorový soubor a další dva jsou identifikátory souborů, ke kterým chceme zobrazit podobnosti.

  Při zobrazení většího počtu podobných dokumentů, může být URL příliš dlouhé. V takovém případě lze podobnosti získat odesláním GET požadavku, který má následující parametry:

  - vzor: doc_hash vzorového dokumentu
  - dok: doc_hash podobného dokumentu

  Parametr dok může být zadán opakovaně. Je možné použít i další parametry viz níže.

  Příklad použití:

  curl -u 200425:ti54as234la -F vzor=000000 -F dok=111111 -F dok=222222 -F itos=1 -F xml=1 https://theses.cz/auth/dok/plag_pod_dokumentu.pl

 • 4.Můžu si vypsat pouze podobnosti k jednotlivé práci?
  Ano, lze hledat a nechat si protokolem vypsat i podobnosti jen k jediné práci.

  Podobnosti si můžete nechat zobrazit opět manuálně nebo automaticky.

  Manuálně: v aplikaci

  Theses.cz Plagiáty podobnosti k VŠKP
  si vyberte školu/fakultu, ke které příslušná práce náleží. Dále vepište lokální identifikátor závěrečné práce (tzn. identifikátor, pod kterým je práce uložena v počítačovém systému poskytovatele).
  Na základě identifikátorů pts:sender.id (vybraná škola) a pts:thesis.id (resp. dc:identifier pokud používáte formát EVSKP) dostanete k dané práci výpis podobných prací a podobností buď v XML nebo PDF protokolu.

  Automaticky: podobnosti k dané práci je možné volat vzdáleně podobně jako u globálního vyhledávání přes neosobní účet pomocí skriptu na stránce https://theses.cz/auth/plagiaty/plag_vskp.pl.

  Příklad použití:
  curl -u 200425:ti54as234la "https://theses.cz/auth/plagiaty/plag_vskp.pl?pts:sender.id=th3190;pts:thesis.id=http://www.vse.cz/vskp/eid/2183"
  Jediným možným parametrem je pdf=1, takže místo implicitního XML záznamu dostanete protokol ve formátu PDF.

 • 5.Mohu parametrizovat výsledky stahování podobností?
  Ano, lze získat celkové procento podobností nebo vynechat z nalezených podobností dokumenty, které mají stejného autora jako vzorový dokument.

  itos – ignorovat dvojice souborů, které mají stejného autora
  all_perc – zobrazit celkové procento podobností u daného dokumentu
  perc_min – zobrazit pouze podobnosti, které jsou větší než určené minimální procento (např.: perc_min=5 zobrazí podobnosti jen se soubory, jejichž podobnost je větší než 5 %)
  pdf – výstupní formát ve formátu PDF
  xml – výstupní formát ve formátu XML

  Příklad použití:

  curl -u 200425:ti54as234la "https://theses.cz/auth/plagiaty/plag_vskp.pl?pts:sender.id=th3190;pts:thesis.id=http://www.vse.cz/vskp/eid/2183;all_perc=1;pdf=1"

 • 6.Jak při stahování podobností zjistím stav požadovaného dokumentu?
  Stav požadovaného dokumentu můžete zjistit prostřednictvím atributu plg:status, který se nachází v prvku plg:info.

  Atribut plg:status může nabývat hodnoty od 1 do 9 následovně:

  1. Dokument není v metadatech – neznámé url. Je nutné provést nový import.
  2. Dokument je připraven ke stažení (stahování by mělo proběhnout v noci).
  3. Dokument je zaveden v systému, ale nemá vytvořenou textovou verzi (může se zobrazit i důvod, proč bylo vytvoření neúspěšné nebo upozornění, že soubor není v textovém formátu ale např. ve formátu .eps apod.).
  4. Dokument není zkontrolovaný systémem na odhalování plagiátů – po vytvoření textové verze chvíli trvá, než dojde k nalezení podobností (prvek plg:info se zde nachází v prvku plg:record).
  5. K souboru nebyly nalezeny žádné podobnosti (prvek plg:info se zde nachází v prvku plg:record).
  6. K souboru byly nalezeny podobnosti, informace najdete ve vnořených prvcích plg:plagiat.
  7. Dokument zkontrolován u předchozí verze, podobnosti se teď přepočítávají.
  8. Dokument nezkontrolován, je příliš malý.
  9. Dokument nezkontrolován, obsahuje různá kódování textu.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.