Prvky popisující osobu

Následující prvky popisující osobu se používají uzavřené do dvojic značek:

<pts:creator>...</pts:creator>
Používá se pro identifikaci autora práce.
<pts:advisor>...</pts:advisor>
Používá se pro identifikaci vedoucího práce nebo vedoucích práce.
<pts:referee>...</pts:referee>
Používá se pro identifikaci oponenta nebo oponentů práce.
Každou osobu se doporučuje označit nepovinným číselným identifikátorem pts:id, např.
<pts:advisor pts:id="2">...</pts:advisor>
Číselný identifikátor musí být unikátní v rámci záznamu o jedné závěrečné práci.

Všechny osoby lze libovolněkrát opakovat. Zádání autora je povinné. Ostatní jsou nepovinné.

Křestní jméno osoby

Označenípts:foreName
PopisKřestní jméno osoby. Křestní jméno může být po mezeře následováno dalším jménem (například Jiří František).
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:foreName>Daniela</pts:foreName>

Příjmení osoby

Označenípts:surName
PopisPříjmení osoby.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:surName>Juríková</pts:surName>

Datum narození osoby

Označenípts:dateOfBirth
PopisDatum narození osoby se uvádí ve tvaru 1970-01-23. Datum narození je nepovinné, škola se může rozhodnout datum narození do registru nepředávat.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<dc:dateOfBirth>1970-01-01</dc:dateOfBirth>

E-mail osoby

Označenípts:email
PopisE-mailová adresa osoby. Pokud možno by se měla vkládat adresa, která přetrvá i po ukončení studia studenta, resp. i po ukončení pracovního vztahu zaměstnance. Dočasné e-mailové adresy nemá smysl vkládat.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:email>2116@mail.muni.cz</pts:email>

Doplňující informace k osobě

Označenípts:note
PopisUvádějí se případné doplňující informace k osobě, které jsou pokud možno trvalého charakteru.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:note>roz./maiden name: Vaculíková</pts:note>

Akademické tituly osoby před jménem

Označenípts:academicTitleBefore
PopisAkademické tituly osoby před jménem. Uvádí se ve ve tvaru, v jakém se vypisují, např. 'doc. Ing.'.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:academicTitleBefore>prof. RNDr.</pts:academicTitleBefore>

Akademické tituly osoby za jménem

Označenípts:academicTitleAfter
PopisAkademické tituly osoby za jménem. Uvádí se ve ve tvaru, v jakém se vypisují, např. 'Ph.D.'.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:academicTitleAfter>CSc.</pts:academicTitleAfter>

Prvky popisující soubor nebo složku

Následující prvky popisující soubor nebo složku se používají uzavřené do dvojic značek:

<pts:get.file>...</pts:get.file>
Pokyn pro Národní registr ke stažení souboru z lokálního úložiště poskytovatele (školy).
<pts:get.dir>...</pts:get.dir>
Pokyn pro systém Theses ke stažení obsahu adresářového podstromu od zadaného url. Stahují se všechny podadresáře vč. souborů, které jsou jakkoli hluboko pod zadaným adresářem. Očekává se, že v odkazovaném adresáři jsou soubory patřící pouze ke zpracovávané závěrečné práci. Národní registr bude poté se soubory zacházet v souladu s nastavení v konfigurátoru systému. Jednotlivě lze zveřejnění navíc odložit elementem dcterms:available.
<pts:get.zip>...</pts:get.zip>
Pokyn pro Národní registr ke stažení souboru a o jeho rozbalení a uložení v rozbaleném tvaru. Předpokládá se, že archiv je formátu ZIP. Očekává se, že v odkazovaném archivu jsou soubory patřící pouze ke zpracovávané závěrečné práci. (Pozn. ZIP stažený pokyny pts:getfile a pts:getdir se nerozbaluje.) Obsahem archivu mohou být jak lineárně uspořádané soubory, tak i stromová struktura adresářů. Národní registr bude po rozbalení se soubory zacházet v souladu s nastavením v konfigurátoru systému. Jednotlivě lze zveřejnění navíc odložit elementem dcterms:available.
<pts:presentation.file>...</pts:presentation.file>
Pokud si instituce (škola) přeje prezentovat soubor nebo soubory ve svém lokálním úložišti a nikoli v Národním registru (tj. na webu Národního registru čtenářům zveřejňovat odkaz na soubor ukazující na web instituce/školy a nikoli odkaz ukazující do webu Národního registru), musí zde zadat seznam prezentovaných souborů. Pokud žádný pts:presentation.file zadán není, pak se prezentují soubory uložené v Národním registru podle aktuálního nastavení v konfigurátoru systému.
<pts:presentation.dir>...</pts:presentation.dir>
Pokud si instituce (škola) přeje prezentovat odkaz na adresář do svého lokálního úložiště a nikoli do Národního registru, vkládá zde odkaz na adresář.
Všechny popisy lze libovolněkrát opakovat. Jsou nepovinné.

Url souboru nebo adresáře

Označenípts:url
PopisUrl (odkaz na) požadovaný soubor nebo adresář.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:url>http://is.muni.cz/th/99840/esf_b_a2/bakalarka.pdf</pts:url>
<pts:url>http://is.muni.cz/th/99840/esf_b_a2/</pts:url>

Typ obsahu souboru

Označenípts:ctype
PopisTyp obsahu souboru se určuje výběrem jedné z hodnot v číselníku Typ obsahu souboru. Není-li typ pts:ctype zadán, použije se implicitně pts:ctype="thesis".
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:ctype>thesis</pts:ctype>

Formát souboru

Označenípts:mtype
Popis

Formát souboru (tzv. media type, mime-type) se určuje dle MIME Media Types (např. application/pdf, application/msword, application/vnd.oasis.opendocument.text).

Používá se pouze uvnitř pts:presentation.file. Uvnitř pts:get se ignoruje, protože Národní registr si formát souboru zjistí z obsahu souboru sám. Uvnitř pts:presentation.dir nemá formát význam a ignoruje se.

Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:mtype>application/pdf</pts:mtype>

Velikost souboru

Označenípts:size
Popis

Velikost souboru v bajtech. Má význam pouze uvnitř pts:presentation.file. Uvnitř jiných se ignoruje.

Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:size>4096</pts:size>

Přiřazení souboru k autorovi

Označenípts:author
Popis

Určení, kdo je autorem souboru. Použije se číselná hodnota pts:id z popisů osoby.

Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:author>2</pts:author>

Datum zveřejnění souboru

Označenípts:available
PopisUvádí se datum, od kterého má být obsah souboru zveřejněn. Do té doby je obsah souboru nepřístupný, i když škola v konfigurátoru systému povoluje soubory zveřejňovat. Pokud je v konfigurátoru systému školou nastaveno, že se plné texty nemají zveřejňovat, nemá datum pts:available význam a soubor je stále nedostupný. Element pts:available neuvádějte, pokud by datum mělo ukazovat do minulosti.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:available>2011-02-05</pts:available>

Jméno souboru

Označenípts:filename
PopisJméno souboru uveden v lokálním uložišti
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:fileName>09082_xkonm13.pdf</pts:fileName>

Název souboru

Označenípts:fileinfo
PopisNázev souboru. Popis konkrétního souboru VŠKP.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:fileInfo>Hlavní práce</pts:fileInfo>

Ostatní prvky

Identifikátor poskytovatele

Označenípts:sender.id
Popis

Identifikátor se uvádí ve tvaru předepsaném celostátní matrikou studentů s prefixem S. Identifikuje fakultu školy (nebo jiné pracoviště školy, na kterém student dosáhl absolvování), příp. školu, pokud není škola členěna na fakulty. Přehled identifikátorů lze nalézt v Seznamu škol. Povinně musí být uveden identifikátor alespoň na úrovni fakulty, tj. např. 'S1433' U škol, které se nečlení na fakulty musíte uvést identifikátor Celoškolského pracoviště, např. 'S6490'.

Vůči tomuto identifikátoru se kontrolují přístupová práva. Osoba mající právo vkládat nebo rušit záznamy musí mít přiděleno právo th_data_manager s atributem povolujícím zápis. Právo se uděluje buď na celou školu (např. na pracoviště 'S14') nebo na konkrétní fakultu (např. na 'S1433') nebo konkrétní vyjmenované fakulty. Osobě je znemožněno manipulovat se záznamy, které mají jiný identifikátor poskytovatele, než na jaký má osoba právo.

Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:sender.id>S1456</pts:sender.id>

Neveřejný identifikátor práce

Označenípts:thesis.id
Popis

Identifikátor závěrečné práce v počítačovém systému poskytovatele. Musí být unikátní v rámci fakulty dle pts:sender.id.

Tento identifikátor si určuje vkladatel dat. Trvale identifikuje konkrétní práci v počítačovém systému poskytovatele. Sem lze vložit např. databázové ID konkrétní závěrečné práce (resp. pokusu o její obhájení) z lokálního systému poskytovatele. Identifikátor musí být unikátní v rámci uvedeného pts:sender.id. Systém nepovolí zavést dvě závěrečné práce, které by měly shodnou dvojici (pts:sender.id a pts:thesis.id).

Maximální povolená délka je 512 znaků. Sortiment znaků není omezen. Identifikátor se uživateli nezveřejňuje, nicméně není před uživatelem explicitně tajen.

Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:thesis.id>149317</pts:thesis.id>

Název práce

Označenídc:title
PopisHlavní název práce, který se uvádí ve znění z její titulní stránky. Typicky je uveden v jazyce, ve kterém je psána závěrečná práce (viz dc:language).
Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langano
Příklad/y:<dc:title xml:lang="cze">Podnikatelský plán</dc:title>
<dc:title xml:lang="ger">Kurzwort und Kurzwort-Wortbildung in der deutschen Presse von heute</dc:title>

Překlad názvu práce

Označenípts:title.translated
PopisHlavní název práce přeložený do cizího jazyka, zvláště pak do angličtiny (není-li práce psána anglicky a hlavní název už je v angličtině). Překlad názvu do angličtiny je povinný u disertačních prací.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:title.translated xml:lang="eng">Business plan</pts:title.translated>

Podnázev práce

Označenídcterms:alternative
PopisPodnázev práce nebo další informace k hlavnímu názvu. Uvádějí se ve znění z titulní stránky. Podnázvů nebo dalších informací k hlavnímu názvu může být více a mohou být v různých jazycích.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<dcterms:alternative xml:lang="cze">Stanovený přehled podnikatelských cílů</dcterms:alternative>
<dcterms:alternative xml:lang="eng">A formal statement of a set of business goals</dcterms:alternative>

Autor práce

Označenídc:creator
PopisOsoba primárně odpovědná za vytvoření obsahu práce, tj. její autor. Jméno se zapisuje ve formě příjmení, křestní jméno. Křestní jméno může být po mezeře následováno dalším jménem (například Kolínský, Jiří František). Příjmení od jména musí být odděleno povinně čárkou. Příp. doplňující informace se oddělují středníkem a uvádějí se až za příjmením a jménem. Užívá se buď dc:creator nebo pts:creator. Nelze použít obojí současně. Varianta pts:creator je preferovaná.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<dc:creator>Juríková, Daniela</dc:creator>

Předmětový popis práce, klíčová slova

Označenídc:subject
Popis

Téma práce vyjádřené buď ve formě autorských volně tvořených klíčových slov jednoslovných i víceslovných, nebo ve formě termínů z nějakého řízeného předmětového systému (hesláře, tezauru). Jednotlivé termíny (klíčová slova, hesla, deskriptory) budou oddělovány od předchozích pomocí středníku. V opakovatelném výskytu lze zapisovat ekvivalenty v cizích jazycích, prioritně v angličtině.

Kódy vybraných řízených systémů užívaných v ČR jsou uvedeny v autorizovaném číselníku NK ČR (http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/kodovnik).

Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<dc:subject xml:lang="cze">podnikatelský záměr;podnikatelský plán;založení podniku</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="eng">business aim;business plan;the start-up of the small-sized enterprise</dc:subject>

Abstrakt práce

Označenídc:description
PopisTextový popis práce, zahrnující detaily vztahující se k tématu, tj. cíle, hypotézy, metody, závěry apod. V dalším výskytu se u disertačních prací zapisuje povinně také abstrakt v angličtině.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<dc:description xml:lang="cze">Předmětem této bakalářské práce je rozpracování ... rozvoje podniku.</dc:description>
<dc:description xml:lang="eng">The theme of this work is a transfer of the ... of the company.</dc:description>

Instituce archivující a zpřístupňující práci

Označenídc:publisher
PopisInstituce odpovědná za uložení, trvalou archivaci a zejména zpřístupnění práce v elektronické formě. V opakovatelných výskytech lze uvést i více institucí. Zpřístupňující institucí nemusí být instituce (škola), která přidělila akademickou hodnost (titul). Uvádí se pouze jméno univerzity nebo jiné instituce. Fakulta se uvádí elementem pts:publisher.faculty.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<dc:publisher xml:lang="cze">Masarykova univerzita</dc:publisher>
<dc:publisher xml:lang="eng">Masaryk University</dc:publisher>

Fakulta univerzity archivující a zpřístupňující práci

Označenípts:publisher.faculty
PopisFakulta univerzity odpovědná za uložení, trvalou archivaci a zejména zpřístupnění práce v elektronické formě. Jméno univerzity se uvádí v elementu dc:publisher.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:publisher.faculty xml:lang="cze">Ekonomicko-správní fakulta</pts:publisher.faculty>
<pts:publisher.faculty xml:lang="eng">Faculty of Economics and Administration</pts:publisher.faculty>

Datum vytvoření, odevzdání či podání práce

Označenídcterms:dateSubmitted
PopisDatum vytvoření práce. Ve většině případů jde zároveň o datum odevzdání práce. Lze uvést jen rok a měsíc, nebo jenom rok.
Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<dcterms:dateSubmitted>2007-01-03</dcterms:dateSubmitted>
<dcterms:dateSubmitted>2007-01-03T13:49:02Z</dcterms:dateSubmitted>

Datum obhájení práce

Označenídcterms:dateAccepted
PopisDatum obhajoby práce. Zapisuje se přesné datum obhajoby, které je uvedeno také v protokolu obhajoby. Lze uvést jen rok a měsíc, nebo jenom rok.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<dcterms:dateAccepted>2008-02-05</dcterms:dateAccepted>

Typ práce

Označenídc:type
PopisUvádí se typ práce odpovídající dosaženému stupni studia. Obsahem musí být hodnota z číselníku Typ závěrečné práce.
Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<dc:type>Bachelor's thesis</dc:type>
<dc:type>Master's thesis</dc:type>
<dc:type>Advanced (rigorózní) thesis</dc:type>
<dc:type>Doctoral thesis</dc:type>

Jazyk práce

Označenídc:language
PopisJazyk intelektuálního obsahu práce. Jde o hlavní jazyk napsání práce. V dalším výskytu lze zaznamenat i jiný jazyk, v němž jsou napsány významné části práce. Uvádí se dvou nebo třípísmennou zkratkou jazyka dle Číselníku jazyků.
Povinnýano
Opakovatelnostano
Specifikovat langne
Příklad/y:<dc:language>en</dc:language>
<dc:language>cze</dc:language>

Přidělovaný akademický titul

Označenípts:degree.name
PopisZkratka akademického titulu přidělovaného vysokou školou (například Bc., Ing., Ph.D., doc.). Obsahem musí být hodnota z číselníku Přidělované akademické hodnosti.
Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:degree.name>Bc.</pts:degree.name>
<pts:degree.name>Ing. arch.</pts:degree.name>

Typ studijního programu

Označenípts:degree.level
PopisTyp studijního programu, v jehož rámci byla připravena práce (doktorský, magisterský, bakalářský aj.). Obsahem musí být hodnota z číselníku Typ studijního programu nebo řízení.
Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:degree.level>Bachelor</pts:degree.level>
<pts:degree.level>Advanced (rigorózní řízení)</pts:degree.level>

Studijní program

Označenípts:degree.discipline
PopisStudijní program akreditovaný příslušnou komisí MŠMT, v jehož rámci byla připravena a obhájena práce. Název zadávejte jednotně podle schválených akreditačních materiálů studijního programu. Přesné uvedení názvu je důležité pro tematické online vyhledávání.
Povinnýano
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:degree.discipline xml:lang="cze">Ekonomika a management</pts:degree.discipline>
<pts:degree.discipline xml:lang="eng">Economics and Management</pts:degree.discipline>

Studijní obor

Označenípts:degree.field
PopisStudijní obor akreditovaný příslušnou komisí MŠMT, v jehož rámci byla připravena a obhájena práce. Název zadávejte jednotně podle schválených akreditačních materiálů studijního programu. Přesné uvedení názvu je důležité pro tematické online vyhledávání.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:degree.field xml:lang="cze">Management</pts:degree.field>
<pts:degree.field xml:lang="eng">Management</pts:degree.field>

Studijní specializace

Označenípts:degree.specialization
PopisStudijní specializace akreditovaný příslušnou komisí MŠMT, v jejiž rámci byla připravena a obhájena práce. Název zadávejte jednotně podle schválených akreditačních materiálů studijního programu.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:degree.specialization xml:lang="cze">Management</pts:degree.specialization>
<pts:degree.specialization xml:lang="eng">Management</pts:degree.specialization>

Instituce přidělující titul

Označenípts:degree.grantor
PopisInstituce (škola) garantující přidělení titulu spojeného s vytvořením práce (například Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze aj.). Uvádí se pouze škola. A to česky a anglicky.
Povinnýano
Opakovatelnostne
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:degree.grantor xml:lang="cze">Masarykova univerzita</pts:degree.grantor>
<pts:degree.grantor xml:lang="eng">Masaryk University</pts:degree.grantor>

Fakulta školy přidělující titul

Označenípts:degree.grantor.faculty
PopisFakulta školy garantující přidělení titulu spojeného s vytvořením práce (například Ekonomicko-správní fakulta). Uvádí se pouze fakulta. A to česky a anglicky. Škola se uvádí v obsahu elementu pts:degree.grantor.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:degree.grantor.faculty xml:lang="cze">Ekonomicko-správní fakulta</pts:degree.grantor.faculty>
<pts:degree.grantor.faculty xml:lang="eng">Faculty of Economics and Administration</pts:degree.grantor.faculty>

Práva k využívání práce (text)

Označenídc:rights
PopisTextová informace o právech k využívání práce; specifikují se podmínky, na základě kterých může být práce distribuována, reprodukována atd.; stanovit lze i dobu, po kterou dané podmínky platí a kontakt na osoby, které se o práva starají.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y: 

Práva k využívání práce (odkaz na text)

Označenípts:rights.href
PopisOdkaz na stránku, na které jsou textové informace o právech k využívání práce. Viz dc:rights.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:rights.href>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/</pts:rights.href>

Datum zveřejnění plného textu práce

Označenídcterms:available
PopisUvádí se datum, od kterého mají být zveřejněny soubory s plným textem práce. Do té doby jsou soubory nepřístupné, i když škola v konfigurátoru systému povoluje soubory zveřejňovat. Pokud je v konfigurátoru systému školou nastaveno, že se plné texty nemají zveřejňovat, nemá datum dcterms:available význam a soubory jsou stále nedostupné. Metadata (údaje o práci, předmětový popis, abstrakt) jsou zveřejněna bez ohledu na toto datum podle nastavení školou v konfigurátoru systému. Element dcterms:available neuvádějte, pokud by datum mělo ukazovat do minulosti.
Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<dcterms:available>2011-02-05</dcterms:available>

Informace o dostupnosti vázaného výtisku

Označenípts:availability.text
PopisPokud soubory s plným textem práce nejsou volně dostupné na celému Internetu, pak se zde uvádí, kde se čtenář dostane k vázanému výtisku práce. Tzn. adresa a kontakt na knihovnu, příp. otevírací doba.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langano
Příklad/y:<pts:availability.text xml:lang="cze">Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovně na adrese Spálená 26, Praha.</pts:availability.text>

Odkaz na informace o dostupnosti vázaného výtisku

Označenípts:availability.href
PopisOdkaz na informace popsané u elementu pts:availability.text. Uvádí se buď pts:availability.text nebo pts:availability.href.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:availability.href>
http://knihovna.univerzita.cz/thesis_availability.php</pts:availability.href>

Explicitně vytvořená citace práce

Označenídcterms:bibliographicCitation
PopisPoskytovatelem vytvořená citace závěrečné práce. Nepovinný údaj.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langne
Příklad/y:<dcterms:bibliographicCitation>
Juríková, D. Podnikatelský plán. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ...
</dcterms:bibliographicCitation>

Veřejný identifikátor práce

Označenídc:identifier
PopisVeřejný identifikátor práce dle konvencí poskytovatele. Formát si volí poskytovatel. Mělo by se jednat o URL (odkaz) na práci v lokálním archivu či počítačovém systému školy.
Povinnýne
Opakovatelnostano
Specifikovat langne
Příklad/y:<dc:identifier>http://is.muni.cz/th/99840/esf_b_a2/</dc:identifier>

Datum a čas poslední modifikace obsahu

Označenípts:getfile.modified
Popis

Datum a čas poslední modifikace obsahu libovolného ze souborů vztahujících se k závěrečné práci v lokálním úložišti instituce. Pokud je vložené datum a čas větší než datum a čas ukončení stahování souborů, provede se nové stažení všech souborů, adresářů a archivů (getzip) podle pokynů. Původní soubory v Národním registru se odstraní.

Datum a příp. čas se zadává ve formátu W3CDTF.

Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:getfile.modified>2007-01-03T20:49:02Z</pts:getfile.modified>

Příznak neobhájené závěrečné práce

Označenípts:noaccepted
Popis

Práce nebyla obhájena, v theses.cz nebude zveřejněna.

Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:noaccepted>n</pts:noaccepted>

Manipulace s archivem

Označenípts:type.download
Popis

'd' - smazaní celého archivu z Theses.cz.

Povinnýne
Opakovatelnostne
Specifikovat langne
Příklad/y:<pts:type.download>d</pts:type.download>