Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

soaking

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv teploty a izorermních výdrží na rekrystalizaci hydroxylapatitu a fázové složení recentních kostí
 (Karel Slavíček)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgpss/ | Geologie / | Theses on a related topic

Zhodnocení možností vsakování přečištěných odpadních vod
 (Gabriela Ječménková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137418 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Vyřešení odvádění odpadních a dešťových vod do septiku s pískovým a vsakovacím zařízením
 (Aneta Marnotová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114029 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Napouštění jezera – zatápění zbytkové jámy Lomu Chabařovice
 (Jiří Franěk)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82758 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Návrh algoritmu řízení námoku surových kůží
 (Petr DOLEŽEL)

2011, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0fp5yz// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Theses on a related topic

Produkce a charakterizace lektinu PLL3 z Photorhabdus laumondii
 (Karel Snášel)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x5g8j/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Zrychlené mikrostrukturní děje při nových procesech tepelného a termomechanického zpracování
 (Daniela HAUSEROVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vh439x// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic