Theses 

Věrnostní program jako nástroj pro budování loajality zákazníka – Gabriela Kolářová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management

Gabriela Kolářová

Bachelor's thesis

Věrnostní program jako nástroj pro budování loajality zákazníka

Loyalty program as a tool for building customer loyalty

Abstract: Bakalářská práce se zabývá věrnostními programy, jejich přínosy pro obchodníka i zákazníka. V teoretické části je vymezen pojem věrnostní program a jeho různé podoby, dále je charakterizována loajalita, její druhy v závislosti na určitých faktorech a také strategie pro její získávání. Praktická část práce je zaměřena na analýzu dvou věrnostních programů, které jsou určeny pro těhotné a rodiny s dětmi do tří let. Cílem práce je představit oba věrnostní programy a zjistit, zda členství v těchto věrnostních programech slouží či neslouží k vybudování pevného a dlouhodobého vztahu mezi obchodníkem a zákazníkem. Zkoumání je prováděno formou dotazníkového šetření a pomocí jeho výsledků jsou vyvozeny závěry a doporučení sloužící k odstranění nespokojenosti stávajících členů věrnostního programu a zároveň efektivnějšímu získávání členů nových.

Abstract: Bachelor thesis deals with loyalty programs, their benefits for merchant and for customer. Theoretical part defines the notion of a loyalty program and its various forms. Later, loyalty is characterized, its types, depending on certain factors and its measurement. The practical part is focuses on the analysis of two loyalty programs, which are designed for pregnant women and families with children up to three years. The aim is to introduce both loyalty programs and determine whether membership in these loyalty programs lead to creating a solid long-term relationship between the merchant and the customer or not. The research is carried out using a survey and using the results, conclusions are drawn and recommendations made for removing discontent from existing loyalty program members, while efficiently obtaining new members.

Keywords: Členství, loajalita, slevy, věrnostní program, výhody, benefits, discounts, loyalty, loyalty program, membership.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 22:19, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz