Theses 

Stravovací návyky populace v ČR – Bc. Simona Vacíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Vacíková

Master's thesis

Stravovací návyky populace v ČR

The eating habits of the population in the Czech Republic

Abstract: Cílem diplomové práce je analyzovat specifika stravovacích návyků populace v České republice a navrhnout možnosti zlepšení stravovacích zvyklostí vybraných skupin obyvatelstva. V teoreticko-metodologické části popisuji nejprve základní složky stravy, následně teoreticky vymezuji pojem „stravovací návyk“ a zabývám se vlivy, které na něj působí a významně ho formují. Dále upozorňuji i na alternativní způsoby stravování. V dalších částech se zaměřuji na aspekt „správných stravovacích návyků“, všímám si, jaké nemoci mohou být způsobeny nezdravou stravou. Následně přináším i různá odborná výživová doporučení pro obyvatele ČR. Zde se podrobněji zaměřuji na různé věkové skupiny, abych si vytvořila teoretický základ pro analytickou část. Analytickou část dělím na dva základní celky. V prvním zkoumám současné stravovací návyky na základě statistik Českého statistického úřadu, všímám si trendů, které se u jednotlivých složek stravy uplatňují, a hodnotím je. V druhé části se zaměřuji na průzkum stravovacích návyků u jednotlivých věkových skupin (děti, dospělí a starší jedinci) a pomocí dotazníkového šetření zjišťuji stravovací návyky respondentů 15—18 let, 19—25 let, 26—40 let, 41—59 let, 60 a více let. Sběr dat probíhal na základě osobního sběru v terénu na území Prahy, elektronického průzkumu prostřednictvím odkazu na webové stránce www.survio.com, na sociální síti (Facebooku) a formou direkt-mailingu. Na závěr navrhuji zdravý a vyvážený stravovací režim na základě vytvoření týdenního jídelního lístku, který je vhodný pro děti, dospělé i pro seniory a mohl by přispět ke zlepšení stravovacích návyků populace v ČR.

Abstract: The thesis aims to analyze the specifics of the eating habits of the population in the Czech Republic and to propose options for improving the dietary habits of selected population groups. The theoretical part first describes the basic components of the diet, then theoretically I define the term "eating habit" and deal with the influences acting on it and form it significantly. Furthermore, I point out alternative ways of eating. The next section focuses on the aspect of "healthy eating habits" noticing which diseases can be caused by an unhealthy diet. Subsequently I bring various special dietary recommendations for the population. Here is more detail focus on different age groups, so I created a theoretical basis for the analytical part. I divided analytical part into two basic parts. In the first I examine current eating habits based on the statistics of the Czech Statistical Office, I notice trends that show at the particular components of the diet and I evaluate them. The second part focuses on a survey of eating habits in different age groups (children, adults and the elderly) and using a questionnaire I find the eating habits of respondents 15—18 years, 19—25 years, 26—40 years, 41—59 years, 60 years or more. Data were collected on the basis of a personal collection in the field in Prague, electronic survey via a link on a Web page www.survio.com, social networks (Facebook), and direct-mailing. In conclusion, I suggest a healthy and balanced diet by creating a weekly menu, which is energetically suitable for children, adults and seniors and could contribute to improving the eating habits of the population in the country.

Keywords: Obyvatelé ČR, Složky stravy, Současné stravovací trendy, Stravovací návyk, Zdravá výživa. Current dietary trends, Dietary components, Eating habits, Healthy food, Residents of the Czech Republic.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 05:16, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz