Theses 

Integrace dětí se zdravotním postižením – Bc. Martina Čermáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Čermáková

Master's thesis

Integrace dětí se zdravotním postižením

Integration of disabled children

Abstract: Diplomová práce „Integrace dětí se zdravotním postižením“ pojednává o tom, jakým způsobem probíhá integrace v běžných školách, třídách, na úrovni základní školy. Práce ve své teoretické části vymezuje a objasňuje pojem integrace. Ukazuje na vývoj procesu integrace od historie po současnost, se zaměřením na školskou integraci. Jsou vymezeny základní pojmy týkající se zpracovávaného problému z hlediska legislativy. V teoretické části se také blíže zabývá některými druhy zdravotního postižení. V praktické části je na konkrétních případech ukázán život dětí se zdravotním postižením z pohledu jednak sociálního začlenění do kolektivu třídy a taktéž z pohledu jejich integrace ve škole tak, jak v praxi skutečně proběhla. Diplomová práce popisuje zkušenosti se žáky s těmito zdravotními postiženími: specifické poruchy učení, svalová hypotonie, zrakové postižení.

Abstract: The diploma work of "Integration of handicapped children" deals with the ways of integration in common schools and classes at elementary schools. The work in its theoretical part specifies and explains the term of integration. It shows development of the integration process from its history to present days with the concentration on school integration. There are specified basic terms connected with the treated problem from the view of legislative. In the theoretical part it also goes into some types of handicap more. The practical part deals with the life of handicapped children in the view of their socialization to the classroom team and their integration at school as it really was in the practice. The diploma work describes the experience with pupils with following handicaps: specific learning disabilities, hypotonia, low vision.

Keywords: Integrace, inkluze, školská integrace, zdravotní postižení, speciální vzdělávací potřeby, vyrovnávací a podpůrná opatření, integrované vzdělávání, individuální vzdělávací plán. integration, inclusion, school integration, handicap, special educational needs, compensatory and supporting aids/equipment, integrated education, individual education plan

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2014
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 14:08, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz