Theses 

Měření a řízení výkonnosti podniku XY využitím ukazatele EVA – Martin VESELÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Management and economics

Martin VESELÝ

Bachelor's thesis

Měření a řízení výkonnosti podniku XY využitím ukazatele EVA

Measuring and Managing Business Performance of XY Using EVA Indicator

Anotácia: Bakalářská práce pojednává o finanční analýze vybraného podniku. Využiji zde jak tradič-ních ukazatelů, tak moderního způsobu stanovení výkonnosti podniku pomocí ukazatele EVA. Výsledky jednotlivých ukazatelů budou pak základem pro stanovení doporučení, kterých by se podnik v budoucnu měl držet. V poslední době je kladen důraz na důležitost využití moderních způsobů finanční analýzy, protože klasické metody jsou omezovány pouze na účetní výkazy. Jedním z moderních způsobů zjištění výkonosti podniku je právě využití ukazatele EVA, který bude součástí mé bakalářské práce. Ekonomicky přidaná hodnota v podniku vypovídá daleko více o hospodaření s kapitálem v podniku, než při kla-sickém zjišťování výkonnosti, které využívají pouhé účetní výkazy. V bakalářské práci se budu zabývat klasickými ukazateli, na které naváži moderním ukazatelem EVA.

Abstract: The thesis is about financial analysis of the selected company. I will as traditional methods as modern method to establish the business performance using EVA indicator. Results of individual indicators will be the basis for determining the recommendations, which the company would in the future hold. Recently the emphasis is placed on the importance of using modern methods of financial analysis, because conventional methods are limited only to the financial statements. One of the modern ways of finding business performance is just the use of EVA indicator, which will be part of my thesis. Economic Value Added in the company says far more about the management of capital in the company then the conventional method, which uses only the financial statements. In the thesis I will deal with classical indicators, which will be followed by modern indicators EVA.

Kľúčové slová: Moderní metody finanční analýzy, ekonomická přidaná hodnota, výkonnost podniku, kla-sické ukazatele

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
  • Zverejniť od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Kateřina Huspeninová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24418 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

VESELÝ, Martin. Měření a řízení výkonnosti podniku XY využitím ukazatele EVA. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 07:20, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz