Theses 

Senioři a zdravotnická záchranná služba – Bc. Jana PELIKÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana PELIKÁNOVÁ

Bakalářská práce

Senioři a zdravotnická záchranná služba

The elderly and Emergency medical services

Anotace: Cíl: Práce se zabývá projevy biologických, psychických a sociálních aspektů stárnutí při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Cílem práce je reflektovat, jak jsou aspekty stárnutí respektovány zdravotníky Zdravotnické záchranné služby Hlučín při poskytování přednemocniční neodkladné péče seniorům. Metodika: Průzkumný soubor tvořilo 50 seniorů, kteří byli ošetřeni zdravotníky Zdravotnické záchranné služby Hlučín. Průzkum byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru v měsících říjen a listopad 2010. Výsledky: Šetřením bylo zjištěno, že zdravotníky jsou výrazněji respektovány biologické (zpomalená lokomoce, používání kompenzačních pomůcek) a sociální (citová závislost na rodině) před aspekty psychickými. V oblasti psychických aspektů stárnutí zdravotníci více akceptují zhoršenou percepci a sníženou psychickou adaptabilitu, méně respektují identitu seniora a potřebu neverbální komunikace. Šetření ukázalo, že ženy rozuměly zdravotníkům lépe než muži a častěji byly vyslyšeny jejich obavy. Také pochopení a vstřícnost hodnotily lepšími známkami. Z šetření rovněž vyplynulo, že nejméně byla respektována změna percepce u starých seniorů a pouze u poloviny mladých seniorů byla přizpůsobena neverbální komunikace. Závěr: Znalost efektivní komunikace a respekt k charakteristickým změnám ve stáří významně ovlivňuje kvalitu přednemocniční neodkladné péče o seniory. Zkvalitnění této péče předpokládá posílení odborné připravenosti zdravotníků v této oblasti. Z šetření je patrné, že významnou úlohu v péči o seniory sehrává také osvojení komunikačních dovedností.

Abstract: Objective: The thesis deals with biological psychological and social aspects of aging process providing a pre-hospital emergency care. The aim of thesis is to refer the aspects of aging by respect of Hlučin rescue health service members on providing pre-hospital emergency care for elderly people. Methods: The research file consisted of 50 elderly people treated by Hlučin health service members. The exploration was made by standarized conversation during October and November 2010. Results: During research was find out that health service members markedly respect biological (decelerated motion, using of compensatory facilitation) and social aspect (family-fixation) in comparison with psychological aspects. Health sevice members during aging more accept worse perception and lower mental adaptation but respect less identity of elderly people with necessity of verbal communication. The research showed as well that women understood to health members much better than men and their anxiety were heard more frequently. The understanding and accommodation were evaluated better too. The research showed as well that at least was respected the change of perception in elderly people and only a half of younger elderly people adapted non verbal communication. Conclusion: The knowledge of efective communication and respect to characteristic changes in old age significantly affected a quality of the pre-hospital emergency care. The upgrading of this care supposes a reiforcement of a special readiness of health members. The research showed as well that significant task performs the communication skill adaptation in a care of elderly people too.

Klíčová slova: stáří, respekt, zdravotnická záchranná služba, přednemocniční neodkladná péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21711 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

PELIKÁNOVÁ, Jana. Senioři a zdravotnická záchranná služba. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:58, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz