Theses 

Nákupní strategie společnosti Mondi, nákupní marketing a výběr dodavatelů – Monika ŠTORKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchod a marketing

Monika ŠTORKOVÁ

Bakalářská práce

Nákupní strategie společnosti Mondi, nákupní marketing a výběr dodavatelů

The strategy of Mondi, marketing and selection of suppliers

Anotace: Nákupní strategie společnosti Mondi, nákupní marketing a výběr dodavatelů. Při dnešní vzrůstající specializaci výrobních podniků a rostoucímu vlivu konkurenčnímu prostředí je jasně viditelný trend zefektivnit činnosti nákupního oddělení ve výrobních podnicích. Základní činnosti nákupního oddělení spočívající v materielně technickém zabezpečení výroby je potřeba rozšiřovat o další funkce, z nichž nejdůležitější je přínos nákupu k celkovému zlepšení hospodaření podniku ve formě snižování nákladů spojených se zajišťováním vstupů a přispění ke snižování nákladů spojených s vlastní činností podniku. Bakalářská práce se zabývá analýzou současné nákupní strategie vybrané společnosti, způsobu průzkumu trhu a výběru dodavatelů. Navrhuje nový přístup k vnímání důležitosti nákupní strategie, systematický a dlouhodobí způsob průzkumu trhu a nový systém výběru dodavatelů, za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce má za cíl vymezit pojmy, které souvisejí s danou problematikou, charakterizovat vývoj obchodu a přiblížit nákupní marketing. Druhá část práce má za cíl zanalyzovat současnou nákupní strategii společnosti a způsob, jakým je prováděn průzkum trhu a proces výběru dodavatelů. V závěru jsou sumarizovány poznatky, které jsem získala během zpracování této bakalářské práce a návrhy na zlepšení, které povedou k efektivnějšímu a procesně řízenému zajišťování zdrojů.

Abstract: The strategy of Mondi, marketing and selection of suppliers. In today's growing specialization of manufacturers and increasing competition we observe a trend of improving effective buying strategy in the company. The purchasing department's function is not only supplying the production but also driving down the costs associated with the purchases, therefore decreasing costs in the whole organization. This thesis is dealing with analysis of actual purchasing strategy of chosen company, the way of analyzing the market and selection of suppliers. It suggests a new attitude towards perception of the importance of purchasing strategy, systematically and long term way of market research and new system of selection of suppliers in order to increase competitiveness of the company. The thesis is divided into theoretic and functional part. The aim of the first part is to define related terms, describe the evolution of business and introduce purchase marketing. The second part analyses actual buying strategy of the company and a process of market research and selection of suppliers. In conclusion there are summarized piece of knowledge which I have gained during working on this thesis and also proposals for improvements that will help to more effective and process-conduct delivery of resources.

Klíčová slova: marketing, Mondi, nákupní strategie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

ŠTORKOVÁ, Monika. Nákupní strategie společnosti Mondi, nákupní marketing a výběr dodavatelů. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz