Theses 

Aplikovaná profesní etika: etika pracovníků ve finančním poradenství – Martin Polák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martin Polák

Bakalářská práce

Aplikovaná profesní etika: etika pracovníků ve finančním poradenství

Anotace: Bakalářská práce se věnuje finančnímu poradenství s velkým důrazem na etické a morální aspekty práce finančních poradců. Teoretická část se zabývá především charakteristikou etiky a vysvětlení etických principů a jejich možné uplatnění v praxi. Stěžejní část této práce tvoří zhodnocení největších finančně poradenských společností na české trhu a dále pak zhodnocení subjektů a společností, které dbají na dodržování etické stránky práce finančních poradců. Bakalářská práce obsahuje dvě dotazníková šetření. Jedno hodnotí práci, kvalitu a etické aspekty poradců z pohledu veřejnosti a klientů a ve druhém sami poradci sebekriticky hodnotí svoji práci a trh obecně. Součástí této práce je také seznam navržených opatření, které by měly vést ke zlepšení kvality práce poradců a obecně pomoct zkultivovat tento trh.

Abstract: Bachelor thesis deals with financial consultancy with a strong emphasis on ethical and moral aspects of financial advisors. The theoretical part deals especially with the characteristics of ethics and an explanation of ethical principles and their possible application in practice. The fundamental part of this work is evaluation of the largest financially advisory companies on the Czech market and further appreciation of subjects and companies that follow compliance of the ethical aspect of the work of financial advisors. Bachelor thesis includes two questionnaires. One evaluates the job, quality and ethical aspects of consultants from public and clients´point of view and in the other one the consultants themselves critically evaluate their own work and the market in general. Part of this work is also a list of proposed measures that should lead to an improvement in the quality of work of advisers and generally help to cultivate this market.

Klíčová slova: finanční poradce, finančně poradenské společnosti, etika, kvalita, morálka, financial advisor, financially advisory companies, ethics, quality, morale

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Martin Polák-Bakalářská práce Martin Polák-Bakalářská práce
Posudek oponenta BP Posudek oponenta BP
Posudek Posudek


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:37, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz