Theses 

Dopad asijské konkurence na tuzemské podniky – Bc. Václav Matras, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Václav Matras, DiS.

Diplomová práce

Dopad asijské konkurence na tuzemské podniky

The impacts of the Asian competition on the domestic companies

Anotace: Diplomová práce pojednává o dopadech asijské konkurence na tuzemské podniky. Cílem je navrhnout možná řešení pro firmy, které jsou touto konkurencí zasaženy. Bylo nutné provést deskripci asijského regionu se zaměřením na nejsilnější ekonomiky Asie. Dále je zmapovaný vývoj ekonomiky ČR. Je analyzován celkový zahraniční obchod, ale i podstatná státní seskupení či státy. Komparativní metodou je zhodnocen stav zahraničního obchodu z minulosti až do současné doby. Dedukcí všech zjištěných údajů jsou vybrána česká průmyslová odvětví, a je zhodnocen jejich stav. Na těchto výsledcích jsou prezentovány hlavní důvody nejvíce zasažených odvětví a navrženy možné reakce využitelné v praxi. Práce hodnotí poskytovanou podporu státem a formuluje úvahu budoucího vývoje.

Abstract: This diploma thesis deals with the impacts of the Asian competition on the domestic companies. The aim is to suggest possible solutions for firms which are interfered with this competition. It was necessary to specify the Asian region and to focus on the strongest economies of Asia. Furthermore there is performed a description of the Czech republic. The general foreign business has been analysed and also the essential state’s coalitions or countries. The state of the foreign business from the past up to the future has been evaluated by the comparative method. By means of deduction of all gained information has been selected the Czech industrial branches and its state has been evaluated. Based on these results have been presented the main reasons of the most impacted branches and suggested the possible reactions which can be used in a practice. The thesis appraises the state’s provided support and formulates the consideration of the future progress.

Klíčová slova: competitiveness, Asian competition, China, Japan, Corea, Wietnam, development of the Czech republic, external commerce, industries, domestic firms support, company‘s crash konkurenceschopnost, asijská konkurence, Čína, Japonsko, Korea, Vietnam, vývoj České republiky, zahraniční obchod, průmysl, podpora tuzemských firem, úpadek podniku, company‘s crash

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 12:28, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz