Theses 

Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie – Adriana FOUSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Adriana FOUSKOVÁ

Bachelor's thesis

Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie

Research on burnout syndrome among the city policemen

Abstract: Tato bakalářská práce s názvem Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je podrobně vysvětleno a představeno stěžejní téma, tedy syndrom vyhoření. Autor se zde zabývá jeho definicí, možnými příčinami, případnými rizikovými faktory, prevencí. Neopomíjí se zaměřit ani na zkoumanou specifickou skupinu lidí, policisty. Praktická část práce se věnuje výzkumu zjišťujícímu stav v oblasti syndromu vyhoření u zaměstnanců městské policie a porovnání délky praxe u mužů v přímém výkonu u městské policie a rizika vzniku syndromu vyhoření. Autor zjišťuje typické rysy syndromu vyhoření jako je emoční únava, snížení sebeúcty, odosobnění. V závěru shrnuje zjištěné.

Abstract: This thesis named Burnout at the Municipal Police consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is explained in detail and presented main topic, burnout. The author deals with its definition, possible causes, potential risk factors, prevention. The author focuses on specific group of people, a police officer. The practical part is devoted to research on burnout among employees of the Municipal Police and and compared to the length of the men at the Metropolitan Police and the risk of burnout. The author identifies typical features of burnout as emotional fatigue, lowered self-esteem, depersonalization. The conclusion summarizes the findings.

Keywords: syndrom vyhoření, psychické vyhoření, stres, Městská policie (Chomutov)

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=172231 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

FOUSKOVÁ, Adriana. Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 14:38, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz