Bc. Iveta Pirklová

Diplomová práce

Možnosti dalšího uplatnění u osob se souběžným postižením více vadami po ukončení povinné školní docházky

The possibility of further application for persons with multiple disabilities after completion of compulsory school attendance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího uplatnění osob se souběžným postižením více vadami po ukončení povinné školní docházky. Teoretická část nejdříve vymezuje pojem souběžné postižení více vadami, jeho etiologii, prevalenci a klasifikaci. Jsou zde popsány vybrané druhy postižení a poruch, jako mentální retardace, mozková obrna, epilepsie, poruchy autistického spektra a Downův syndrom. Dále …více
Abstract:
Diploma thesis deals with further application of people with multiple disabilities after completion of cmpulsory school attendance. The theoretical part at first defines the concept of multiple disability - its etiology, prevalence and classification. There are described selected types of disabilities and disorders such as mental diasabillity, cerebral palsy, epilepsy, autism spectrum disorders and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta