Bc. Markéta Kulíková

Diplomová práce

Informační systémy pro sekundární školství

Student information system for secondary schools
Anotace:
Diplomová práce se věnuje použitelnosti vybraných funkcí školních IS z pohledu uživatele – pedagoga. Její první část je v obecné rovině zaměřena na použitelnost a metody jejího testování, na objasnění pojmu technology assessment. Dále se věnuje IS, zejména jejich druhům a zásadám tvorby IS, specializovaným systémům pro sekundární školství, daty řízenému vzdělávání nebo novým trendům v této oblasti …více
Abstract:
This thesis deals with the application of selected functions of school IS from a user's perspective - teacher. The first part is focusing generally on usability and methods of testing, to clarify the concept of technology assessment. It also discusses the IS, especially their types and principles of creation of IS, specialized systems for secondary education, data-driven education or new trends in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta