Theses 

Věrnostní program jako marketingová strategie – Bc. Karolína Jurčeková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karolína Jurčeková

Diplomová práce

Věrnostní program jako marketingová strategie

Processing of the loyalty program for selected business subject

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá věrnostními programy a jejich důležitostí v dnešním světě vysoké konkurence. Hlavním cílem práce je zhodnotit stávající věrnostní program společnosti GrandOptical a navrhnout jeho inovaci tak, aby odpovídal požadavkům zákazníků. První částí práce je literární rešerše, která je zaměřená na marketingový a komunikační mix, na zákazníky a práci s nimi, na podporu prodeje a na věrnostní programy. Druhá část práce je zaměřená na věrnostní program společnosti GrandOptical. Ke zhodnocení současné situace společnosti je použita SWOT analýza, k analýze konkurence je použit Porterův model pěti sil. Podkladem pro inovaci stávajícího věrnostního programu společnosti je marketingový výzkum, který byl provedený pomocí tištěných dotazníků přímo na prodejnách společnosti GrandOptical. V závěru práce je navržena inovace věrnostního programu a provedený odhad nákladů na inovaci. Získaná data prokazují, že pro většinu zákazníků společnosti je hlavním podnětem k nákupu stávající akční nabídka a ne věrnostní program společnosti, a že současný věrnostní program zákazníci neshledávají atraktivním. Nicméně díky nízkému počtu respondentů nelze výsledky zobecnit na všechny zákazníky společnosti.

Abstract: This master thesis is focused on loyalty programs and their importance in today’s world of high competition. The aim is to evaluate current GrandOptical loyalty program and to innovate it. An innovative program should react to the requirements of customers. Theoretical findings include description of marketing mix, communication mix, customers, sales promotion and loyalty programs. The practical part is focused on GrandOptical loyalty program. To evaluate the present situation of company is used SWOT analysis. For analysis of competitors is used the Porter’s five forces model. The basis for innovation is marketing research, which was conducted by using printed questionnaires directly to the company's stores (to the customers at stores). In the end of this thesis is suggestion for innovation and exectuion of the cost estimation. Data shows that for most of the customers the main impulse for a purchase is a special offer and not company’s ongoing) loyalty program. Data also shows that most of the customers do not find current loyalty program attractive. However, due to low number of respondents, the results can not be generalized to all customers.

Klíčová slova: Komunikační mix, podpora prodeje, hodnota zákazníka, loajalita, spokojenost, věrnostní program, communication mix, sales promotion, customer value, loyalty, satisfaction, loyalty program.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 18:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz