Lenka Marholdová

Master's thesis

Analýza možností adaptace vzájemné kombinace metodik projektového řízení v prostředí České republiky

The Analysis of Possibilities of Adaptation of the Mutual Combination of the Methodologies of Project Management in the Environment of the Czech republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou možností vzájemné adaptace metodik projektového řízení v prostředí České republiky, konkrétně ve dvou vybraných organizacích. První kapitola teoreticko-metodické části popisuje průzkumné šetření, zdroje dat a způsob jejich sběru. Součástí kapitoly je popis vybraných standardů projektového řízení. Druhá kapitola se zabývá popisem prostředí řízení projektů v České republice …more
Abstract:
The Master thesis deals with the analysis of possibilities of mutual adaptation of project management methodologies in the Czech Republic, specifically in two selected organizations. The first chapter of the theoretical and methodical part describes the exploratory survey, data sources and the way of their collection. Part of the chapter is a description of selected project management standards. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2019
  • Supervisor: Yveta Tomášková
  • Reader: Adam Koníček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava