Mgr. Michaela Trtková

Diplomová práce

Trestní opatření odnětí svobody jako prostředek ultima ratio ve srovnání s německou právní úpravou sankcionování mladistvých

The Punitive Measure of Imprisonment as Ultima Ratio in Compare with German Legislative Framework on Sanctioning of Juveniles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou opatření ukládané mladistvým pachatelům s detailním zaměřením na trestní opatře-ní odnětí svobody jako prostředku ultima ratio. Jednotlivé uváděné právní pojmy a instituty jsou popsány z pohledu platné právní úpravy na území České republiky a následně komparovány s úpravou Spolkové republiky Německo. V závěru každé z kapitol je uved dílčí závěr s konstatováním …více
Abstract:
Thesis interests itself with the current juveniles sanctioning legislation with the detail focus on the punitive measure of imprisonment as ultima ratio. Individually mentioned legal terms and institutes are described from the view of the valid and effective juveniles sanctioning legislation on the territory of the Czech Republic and subsequently compared with the legislation of the Federal Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. David Čep, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo