Jiří Šmach

Bachelor's thesis

Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody

Determination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Method
Abstract:
Šmach, J Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pevnosti a pruţnosti, 2015, Vedoucí práce: Halama, R. Tato bakalářská práce se zabývala porovnáním výsledků měření posuvů, deformací i napětí metodou ESPI (Electronic Specie Pattern Interferometry) a výpočtu MKP (Metoda …more
Abstract:
Šmach, J Determination of Hot Spots of Motorcycle Structural Part using FEM and ESPI Method: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2015, Thesis head: Halama, R. This bachelor thesis deals of comparing results measurement shift, deformation and stress by ESPI method (Electronic Specie Pattern Interferometry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Radim Halama
  • Reader: Michal Šofer

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Aplikovaná mechanika

Theses on a related topic