Tereza KLIKOVÁ

Master's thesis

Bloomova taxonomie jako předpoklad tvorby testových úloh ve výuce dějepisu

Bloom's taxonomy as a prerequisite for the creation of test tasks in history teaching
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá správnou tvorbou didaktických testů na základě Bloomovy taxonomie. Diplomová práce nabízí detailní rozbor Bloomovy taxonomie a její revidované podoby. V práci jsou popsány obě podoby Bloomovy taxonomie včetně pramenů zabývající se taxonomií v českém prostředí. Dále se práce zaměřuje na práci s taxonomickou tabulkou. Práce zahrnuje ukázky využití taxonomie v rámci výuky …viac
Abstract:
The master´s thesis deals with the coorect creation of didactic tests based on Bloom´s taxonomy. The master´s thesis offers detailed analysis of Bloom´s taxonomy and its revised version. The thesis describes both forms of Bloom´s taxonomy including sources dealing with taxonomy in the Czech surroundings. Next part of the thesis focuses on working with taxonomic table. The thesis includes examples of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIKOVÁ, Tereza. Bloomova taxonomie jako předpoklad tvorby testových úloh ve výuce dějepisu. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta