Tomáš Jahn

Diplomová práce

Bioplynové elektrárny,analýza výkonové stability v distribučních sítích.

Biogas Stations,power analysis in the distribution netwerk.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic (BPS). Teoretická část se věnuje biomase. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy biomasy, popsány technologie používané pro zpracování biomasy a možnosti využití pro energetické účely. V této části jsou uvedeny i podmínky pro vznik bioplynu a samotný proces vzniku bioplynu. Dále práce uvádí princip kogenerace, popis a rozdělení kogeneračních …více
Abstract:
This thesis is dealing with biogas station (BGS) problems. Theoretical part of this thesis is dedicated to biomass. There are listed individual kinds of biomass, description of technology used for biomass processing and ways of usage for energetic purposes. In this part, there are stated conditions for biogas formation and a separate process for biogas formation. Furthermore, the thesis presents the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Hradílek
  • Oponent: Ladislav Novosád

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava