Theses 

Optimalizace dopravního plánování v kontextu uzemního plánování – Zuzana Švédová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Doctoral programme / field:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie

Zuzana Švédová

Doctoral thesis

Optimalizace dopravního plánování v kontextu uzemního plánování

Optimization of transport planning in the context of urban planning

Abstract: Tato práce předkládá na konceptuální úrovni funkční a organizační modely systému sběru dopravních dat ze systému veřejné dopravy pomocí telematických technologií za účelem možnosti optimalizace dopravního plánování v oblasti veřejné dopravy a možnosti tvorby plánů pro udržitelnou mobilitu území v regionech. Práce respektuje předpoklad úzké vazby mezi telematickými systémy veřejné dopravy a plány udržitelné městské mobility, neboť vnímá veřejnou dopravu a její poskytované služby jako klíčový prvek pro možná řešení udržitelného rozvoje mobility ve městech a regionech. Práce se dále věnuje teoretickým i praktickým možnostem získávání cenných dat z veřejné dopravy, především o reálném provozu vozidel, které jsou nedílnou součástí pro efektivní vytváření plánů, strategií, a také pro možné optimalizování sítě.

Abstract: This thesis deals with the conceptual level functional and organizational models for collection of traffic data of the public transport system with the new telematics technology to optimize transport planning in public transport and the possibility of creating plans for sustainable mobility in the regions. Work respects the assumption of a close link between telematic systems of public transport and sustainable urban mobility plans , as perceived by public transport and its services as a key element for possible solutions to sustainable development of mobility in cities and regions.

Keywords: plánování dopravy, udržitelný rozvoj dopravy, inteligentní dopravní systémy, infomobilita

Keywords: transport planning, sustainable mobility, inteligent transport systems, infomobility

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2014
  • Supervisor: Ivana Olivková
  • Reader: Zdeněk Hřebíček, Jaromír Široký, Emil Doupal

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 18:19, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz